TDI, Koordinátor BOZP

Technický dozor stavebníka

Společnost MCI SERVIS s.r.o. vám nabízí provádění Technického dozoru stavebníka při realizaci vašich staveb.

1. Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb

Komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací sestává ze tří částí, kterými jsou:

 • kontrola souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení
 • kontrola souladu s veřejným zájmem vyjádřeným v platných právních předpisech a ve stavebním povolení
 • kontrola souladu s dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky

Vlastní činnost TDI na stavbě bude obsahovat:

 • kontrolu pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby
 • přejímání zakrývaných konstrukcí
 • přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek

2. Kontrola časového průběhu prací

Základem této kontrolní činnosti je časový (kalendářní) plán provádění prací, který je přijat zhotovitelem stavby jako jeho smluvní závazek. K zajištění dobrého průběhu naplánovaných prací organizuje TDI kontrolní dny na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.

3. Finanční kontrola

Při finanční kontrole spočívá úloha TDI:

 • v odsouhlasování a kontrole finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby
 • v odsouhlasování navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec smlouvy o dílo

4. Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací

Technický dozor investora zastupuje stavebníka (investora) především při těchto nezbytných technicko-právních aktech

 • předání staveniště
 • organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby
 • organizování kolaudace provedené stavby

 

Koordinátor BOZP na staveništi

Společnost MCI SERVIS s.r.o. vám nabízí realizaci činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, jak vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. s cílem minimalizovat rizika při provádění i pozdějším užívání stavby.

Příprava stavby

 • nabízíme konzultace s projektanty již při přípravě projektu pro zapracování doporučených technických řešení a organizačních opatření
 • před zahájením realizace stavby zajistíme ohlašovací povinnost vyplývajících ze zákona
 • vypracujeme Plán BOZP a v případě nutnosti zajistíme jeho aktualizace

Realizace stavby

 • při realizaci stavby poskytujeme stavebníkovi i zhotovitelům potřebnou součinnost
 • ve spolupráci se zhotoviteli stavby koordinujeme BOZP na staveništi
 • sledujeme dodržování plánu BOZP a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP budeme plán aktualizovat
 • aktivně se účastníme předkolaudační prohlídky a kolaudace stavby

Kdy nemusí být stanoven koordinátor BOZP?

 • pokud stavbu provádí pouze 1 zhotovitel bez dalších subzhotovitelů (v praxi téměř nereálné, každá fyzická osoba podílející se na stavbě by musela být zaměstnancem dané firmy)
 • pokud nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst 1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • pokud stavbu provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního zákona
 • pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákon

Kdy vzniká zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (dále jen OIP)?

 • pokud celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

nebo pokud

 • celkový plánovaný objem prací během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (např. stavba bude trvat 90 dnů a bude se na ní pohybovat 6 pracovníků. 90 x 6 = 540 a to znamená, že vzniká povinnost doručit oznámení o zahájení prací)